لیست قوانین کنسلی


در اینجا لیست قوانین کنسلی را مشاهده می فرمایید.

آیدی ایرلاین مبدا مقصد مینمم قیمت ماکزیمم قیمت شناسه نرخی جریمه
10155 Avient Aviation تهران شیراز 0 2260000 E تا ساعت ۱۲ ظهر 3 روز قبل حرکت غیرقابل استرداد
تا ساعت ۱۲ ظهر 2 روز قبل حرکت غیرقابل استرداد
تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت غیرقابل استرداد
تا 4 ساعت قبل حرکت غیرقابل استرداد
پس از آن جریمه 100 تومان
10855 نامشخص تهران مشهد 2280000 - E تا ساعت ۱۲ ظهر 3 روز قبل حرکت جریمه 100 تومان
تا ساعت ۱۲ ظهر 2 روز قبل حرکت جریمه 100 تومان
تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 100 تومان
پس از آن جریمه 100 تومان
10865 Avient Aviation تهران بندرعباس 0 2580000 E تا ساعت ۱۲ ظهر 3 روز قبل حرکت جریمه 100 تومان
تا ساعت ۱۲ ظهر 2 روز قبل حرکت جریمه 100 تومان
تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 100 تومان
پس از آن جریمه 100 تومان
10875 Avient Aviation تهران مشهد 2296000 2636000 H-HB تا حداکثر تا 15 دقیقه بعد از صدور و 12 ساعت قبل حرکت جریمه 0 تومان
تا ساعت ۱۲ ظهر 3 روز قبل حرکت جریمه 50 تومان
تا ساعت ۱۲ ظهر 2 روز قبل حرکت جریمه 50 تومان
تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 50 تومان
تا 6 ساعت قبل حرکت جریمه 80 تومان
پس از آن جریمه 90 تومان
15385 Avient Aviation تهران مشهد 2854000 3815000 L-KB تا حداکثر تا 15 دقیقه بعد از صدور و 12 ساعت قبل حرکت جریمه 0 تومان
تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 50 تومان
تا 6 ساعت قبل حرکت جریمه 70 تومان
پس از آن جریمه 80 تومان
15393 Avient Aviation تهران مشهد 3921000 4881000 N-MB تا حداکثر تا 15 دقیقه بعد از صدور و 12 ساعت قبل حرکت جریمه 0 تومان
تا 24 ساعت قبل حرکت جریمه 40 تومان
تا 6 ساعت قبل حرکت جریمه 60 تومان
پس از آن جریمه 80 تومان
15401 Avient Aviation تهران مشهد 4987000 7013000 Y-QB تا حداکثر تا 15 دقیقه بعد از صدور و 12 ساعت قبل حرکت جریمه 0 تومان
تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 30 تومان
تا 6 ساعت قبل حرکت جریمه 50 تومان
پس از آن جریمه 70 تومان
15411 Avient Aviation تهران شیراز 2267000 2711000 H-HD تا حداکثر تا 15 دقیقه بعد از صدور و 12 ساعت قبل حرکت جریمه 0 تومان
تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 50 تومان
تا 6 ساعت قبل حرکت جریمه 80 تومان
پس از آن جریمه 90 تومان
15419 Avient Aviation تهران شیراز 2712000 3623000 L-KB تا حداکثر تا 15 دقیقه بعد از صدور و 12 ساعت قبل حرکت جریمه 0 تومان
تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 50 تومان
تا 6 ساعت قبل حرکت جریمه 70 تومان
پس از آن جریمه 80 تومان
15427 Avient Aviation تهران شیراز 3724000 4634000 N-MB تا حداکثر تا 15 دقیقه بعد از صدور و 12 ساعت قبل حرکت جریمه 0 تومان
تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 40 تومان
تا 6 ساعت قبل حرکت جریمه 60 تومان
پس از آن جریمه 80 تومان
15435 Avient Aviation تهران شیراز 4735000 6131000 Y-QB تا حداکثر تا 15 دقیقه بعد از صدور و 12 ساعت قبل حرکت جریمه 0 تومان
تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 30 تومان
تا 6 ساعت قبل حرکت جریمه 50 تومان
پس از آن جریمه 70 تومان
15443 نامشخص تهران بندرعباس 2581000 2581000 H تا حداکثر تا 15 دقیقه بعد از صدور و 12 ساعت قبل حرکت جریمه 0 تومان
تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 50 تومان
تا 6 ساعت قبل حرکت جریمه 70 تومان
پس از آن جریمه 80 تومان
15451 Avient Aviation تهران بندرعباس 2740000 4159000 L-LH-LF-LD-LB-K-KH-KF-KD-KB تا حداکثر تا 15 دقیقه بعد از صدور و 12 ساعت قبل حرکت جریمه 0 تومان
تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 50 تومان
تا 6 ساعت قبل حرکت جریمه 70 تومان
پس از آن جریمه 80 تومان
15459 Avient Aviation تهران بندرعباس 4316000 5736000 N-MB تا حداکثر تا 15 دقیقه بعد از صدور و 12 ساعت قبل حرکت جریمه 0 تومان
تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 40 تومان
تا 6 ساعت قبل حرکت جریمه 60 تومان
پس از آن جریمه 80 تومان
15467 Avient Aviation تهران بندرعباس 5894000 9679000 Y-QB تا حداکثر تا 15 دقیقه بعد از صدور و 12 ساعت قبل حرکت جریمه 0 تومان
تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 30 تومان
تا 6 ساعت قبل حرکت جریمه 50 تومان
پس از آن جریمه 70 تومان