لیست قوانین کنسلی


در اینجا لیست قوانین کنسلی را مشاهده می فرمایید.

آیدی ایرلاین مبدا مقصد مینمم قیمت ماکزیمم قیمت شناسه نرخی جریمه
10155 ساها - - - - - تا حداکثر تا 15 دقیقه بعد از صدور و 12 ساعت قبل حرکت جریمه 0 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 3 روز قبل حرکت جریمه 20 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 2 روز قبل حرکت جریمه 40 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 60 درصد
تا 4 ساعت قبل حرکت غیرقابل استرداد
پس از آن غیرقابل استرداد
10855 ساها تهران کیش - - - تا حداکثر تا 15 دقیقه بعد از صدور و 12 ساعت قبل حرکت جریمه 0 تومان
تا ساعت ۱۲ ظهر 3 روز قبل حرکت جریمه 30 تومان
تا ساعت ۱۲ ظهر 2 روز قبل حرکت جریمه 50 تومان
تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 80 تومان
پس از آن جریمه 100 تومان
10865 ساها کیش تهران - - - تا حداکثر تا 15 دقیقه بعد از صدور و 12 ساعت قبل حرکت جریمه 0 تومان
تا ساعت ۱۲ ظهر 3 روز قبل حرکت جریمه 30 تومان
تا ساعت ۱۲ ظهر 2 روز قبل حرکت جریمه 50 تومان
تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 80 تومان
پس از آن جریمه 100 تومان
10875 کیش ایر - - - - - تا حداکثر تا 15 دقیقه بعد از صدور و 12 ساعت قبل حرکت جریمه 0 تومان
تا ساعت ۱۲ ظهر 3 روز قبل حرکت جریمه 30 تومان
تا ساعت ۱۲ ظهر 2 روز قبل حرکت جریمه 50 تومان
تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 70 تومان
پس از آن جریمه 100 تومان